Algemene voorwaarden

Moestuinzaden.be is een rechtsvorm naar Belgisch Recht.

BTW: BE0628446271

IBAN: BE23 6528 4170 8791 

BIC: HBKA BE 22 (Record Bank)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Verkoopsovereenkomst

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Moestuinzaden.be houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen, of indien een bepaald product niet leverbaar is. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail van op de hoogte gebracht.

Informatie

Moestuinzaden.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal Moestuinzaden.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Moestuinzaden.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via hallo@moestuinzaden.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Prijzen

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Alle prijzen vermeld zijn inclusief BTW, Recupel & Bebat, maar exclusief eventuele verzendingskosten. 

Levering

Alle bestellingen worden geleverd met Bpost. De levertermijn bedraagt 2-3 werkdagen. Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. Bij bepaalde gevallen van overmacht kan de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven worden (bv oorlog, brand, staking,...). In dit geval wordt de koper onmiddellijk terugbetaald. 

Verlies of beschadiging tijdens transport

Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons schriftelijk te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

Bedenktijd (Herroepingsrecht)

Bij verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument de leveringskosten te betalen, en tevens de goederen op eigen kosten en ongeschonden terug te bezorgen. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen.

Annulering

Annulering of wijziging van een bestelling is niet mogelijk aangezien de goederen onmiddellijk verzonden worden. De consument kan zich wel beroepen op het herroepingsrecht (cfr. supra).

Klachten

Klachten moeten binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. Moestuinzaden.be verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 2 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

Groei

Groei is niet gewaarborgd, aangezien Plantana geen controle kan uitoefenen op de verzorging van de zaden en planten na de levering.

Procedure van terugneming

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

Intellectueel eigendom

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan Plantana of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid

Moestuinzaden.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Moestuinzaden.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. De gegevens die ter beschikking staan op deze website werden met de grootst mogelijke aandacht samengesteld, ze worden echter slechts ter informatie gegeven. Het is niet toegestaan gegevens beschikbaar op deze website, behalve voor eigen gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, noch is het toegestaan deze informatie in welke vorm of op welke wijze dan ook voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bestrijdingsmiddelen: de gebruiker dient steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke vermelding aangaande voorzorgsmaatregelen zoals deze voorkomen op het etiket van de bestrijdingsmiddelen. De producten vallen voor hun toepassing onder de lokale wetgeving van het land waar ze gebruikt worden. De gebruiker dient zich hiervoor te informeren bij de lokale overheid.  Moestuinzaden.be kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel vermeld op deze webpagina's, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. 
Moestuinzaden.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Moestuinzaden.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.